Beredskapskonferansen er utsatt til høsten 2021

Beredskaps-
konferansen 2023

Quality Airport Hotel Stavanger
13. - 14. Juni

13 Juni 2023

8:00
-
8:55

Registrering

Erling Holmefjord
Industri Energi
8:55
-
8:59

Velkommen, praktisk informasjon og introduksjon av konferansier Ingvild Østgaard

Ingvild Østgaard
4service
8:59
-
9:00

Velkommen ved konferansier

Regional Manager Vest 4Service/Daglige leder Studio Østgaard

Tema 1: Sikker og stabil energiforsyning

Anne Myhrvold
Direktør Petroleumstilsynet
9:00
-
9:30

Sikker og stabil energiutvikling. Sammen og samtidig.

En krevende geopolitisk situasjon preger norsk gassproduksjon, og den totale petroleumsaktiviteten er nå skyhøy. Parallelt er det stort og økende behov for å etablere ny, norsk havindustri for å sikre større bredde og volum i energitilfanget - og for å innfri klimamålene.

Tormod Heier
Professor Forsvarets Stabsskole
9:30
-
10:10

Forsvaret Stabsskole, hvordan ser det geopolitiske bildet ut?

Hvor befinner Norge seg relatert til sikkerhetssituasjonen i Europa med bakgrunn i krigen i Ukraina. Hvordan er vi i Norge forberedt? Sivilt og militært?

Pause
10:10
-
10:40

Pause

Tema 2: Trusselbildet – hva er det?

Harald Rasmussen
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
10:40
-
11:20

Totalberedskap. DSB sitt samfunnsoppdrag

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. DSB skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Ola Andreassen
Nasjonale beredskapsressurser
11:20
-
12:00

Politiets beredskapssenter, koordinering av nasjonale ressurser

Målet med politiets nasjonale beredskapssenter er å legge til rette for å forebygge, avverge og håndtere ekstraordinære hendelser og kriser, og å skape trygghet for befolkningen. Senteret skal gi rask, effektiv og sikker innsats fra beredskapsressursene. Disse er Beredskapstroppen, Bombetjenesten, Krise- og gisselforhandlerne, Helikoptertjenesten og Seksjon for taktisk støtte. Ved Ole Andreassen, Seksjonsleder seksjon for taktisk støtte (STS) Nasjonale beredskapsressurser (NB)

Lunsj
12:00
-
13:00

Lunsj

Tema 3: Håndtering av langvarige hendelser

Bjørn Ivar Kruke
Professor UiS
13:00
-
13:30

Krisehåndtering før under og etter krisen!

Mange kriser starter lenge før de manifesterer seg, de rammer oss gjerne uventet og det kan ta lang tid før etterdønningene gir seg. Dette betyr at krisehåndtering ofte handler om beslutninger og håndtering av aktiviteter i alle de ulike krisefasene. Mangelfull krisehåndtering kan også resultere i forlengelse av den akutte krisefasen. Dette innlegget skal nettopp se på utfordringer med håndtering av langvarige kriser.

Asle Jøssang
SSU Manager EPN JOS & SUB, Equinor
13:30
-
14:00

Operatørenes samarbeidsavtale for beredskapsledelse ved langvarig oljevern hendelser

Operatørselskapene har basert på et mandat gitt igjennom NOFO utarbeidet en anbefaling til samarbeid og felles beredskapsmetodikk ved en langvarig oljevernhendelse. Det har vært tilslutning fra alle operatørselskapene til anbefalingen og selskapene har gått videre med å utarbeide en samarbeidsavtale rundt felles kursing, trening og øvelser samt at en kan få støtte fra personell fra de andre operatørene ved en langvarig ressurskrevende hendelse. Hvordan vil samarbeidsavtalen lage en plattform for økt samarbeid rundt beredskap og sikrer større robusthet ved langvarige og ressurskrevende hendelser?

Trond Gleditch
Operatørenes forening for beredskap(OFFB)
14:00
-
14:30

Øvelse Draugen

Øvelse Draugen avholdes i tidsrommet 21. til 23. mars 2023. Øvelsen baserer seg på et tenkt scenario i forbindelse med boringen av en letebrønn på Draugen-feltet, nord for Stadt. Personell vil øves i områdene fra Haltenbanken vest for Trondheim til nord for Vesterålen.

Pause
14:30
-
15:00

Pause

Øyvind Friskilä
CHNL Kirkenes/Nord University Business School
15:00
-
15:45

«Kontinuitetsledelse: Hvordan drive virksomheten ved håndtering av en langvarig utilsiktet hendelse

Definisjon av kontinuitetsledelse, og hva det innebærer i praksis (generelt).To dimensjoner i kontinuitetsledelse: administrativt og operativt o Rolleavklaringer o kontekstforståelse o Planverk /kontinuitetsplanlegging o Øvelser

Sturle Danielsen Tvedt
Safetec
15:45
-
16:15

Læring og erfaringsoverføring etter hendelser.

Safetec bidrar til at organisasjoner lærer av hendelser og ulykker, og gir tydelige råd for hva som må til for at de ikke skjer igjen. Tverrfaglige undersøkelsesgrupper har kompetanse og erfaring fra ulike industrier og virksomheter, og sikrer at direkte og bakenforliggende forhold blir identifisert og adressert.

Alf Inge Molde
Operatørenes Forening For Beredskap
16:15
-
16:45

Kommunikasjon i krisetider

Hvilke krisesituasjoner kan virksomheten bli rammet av?, hvor sannsynlig er det at krisene vil oppstå?, hvilke konsekvenser vil de få for virksomheten?, hvilke roller har de forskjellige aktørene?

Kveldsarrangement

18:30
-
19:00

Aperitif

19:00
-
22:00

Middag

Vi inviterer til middag med utdeling av Beredskapsprisen og Beredskapsprisen for innovasjon og utvikling.

14 Juni 2023

Informasjonssikkerhet

8:00
-
9:00

Registrering av deltagere som kun skal delta på dag 2

Deltagere som kun skal delta på Informasjonssikkerhetskonferansen

Politiets Sikkerhetstjeneste
PST
9:00
-
9:45

Statlige aktører – hvordan opererer disse og hvilke trusler utgjør de?

Norge utsettes daglig for etterretningsvirksomhet fra flere land. Dette kan være svært skadelig for våre økonomiske, politiske og sikkerhetsmessige interesser. Slik etterretningsaktivitet kan også rettes mot deg og din virksomhet. PST skal beskytte nasjonens sikkerhet og selvstendighet mot trusler utført av fremmede stater. I dette oppdraget ligger det at vi skal forebygge og etterforske ulovlig etterretningsaktivitet fra statlige aktører.

Jørgen Dyrhaug
NSM
9:45
-
10:30

Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet

Hvordan beskytte informasjonssystemer, data og tjenester mot uautorisert tilgang, skade eller misbruk?

Pause
10:30
-
10:50

Pause

Kristian Solheim Teigen
Petroleumstilsynet
10:50
-
11:20

IKT sikkerhet – robusthet i petroleumssektoren

Petroleumstilsynet jobber for at verdier, sårbarheter og trusler forstås ut i fra både sikkerhet og sikrings aspekter - og hvordan et helhetlig MTO perspektiv kan bidra til god risikostyring i dette domenet. Kristian jobber i Petroleumstilsynet med tilsynsaktiviteter, kunnskapsprosjekter og internasjonalt myndighetssamarbeid innenfor digitalisering, automatisering og industriell IKT sikkerhet. Er opptatt av at verdier, sårbarheter og trusler forstås ut i fra både sikkerhet og sikrings aspekter - og hvordan et helhetlig MTO perspektiv kan bidra til god risikostyring i dette domenet. Bakgrunn fra leverandørindustrien innen industrielle kontrollsystemer og fjernarbeid.

Kenneth Titlestad og Ingve Nylund
Sopra Steria
11:20
-
12:00

Industrielle cyberangrep – Hype og overvurdert eller en reell trussel?

Kenneth Titlestad er direktør for industriell IT/OT og cybersikkerhet i Sopra Steria og har et stort engasjement for industriell cybersikkerhet. Han har vært rådgiver i en rekke store prosjekter for selskaper på tvers av sektorer. Han er arbeidsgruppeleder for Industriell Cybersikkerhet i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK, nasjonalkomite 65) og har bakgrunn fra Equinor. Ingve Nylund jobber med cybersikkerhet innen Operasjonell Teknologi (OT) i Sopra Steria. Han har erfaring fra olje og gass-bransjen og har solid kunnskap om automasjon og industrielle kontrollsystemer, hvor han har jobbet på "gulvet" offshore i flere år. Ingve synes det er spennende å bruke sin praktiske erfaring inn mot cybersikkerhet og se på hvilke alvorlige konsekvenser et cyberangrep kan ha i industrielle kontrollsystem.

Lunsj
12:00
-
13:00

Lunsj

Nina Hesby Tvedt og Tonje Rønneberg Skei
Secure-NOK
13:00
-
13:30

Hvordan sikre moderne produksjonsanlegg? Et perspektiv på OT sikkerhet fra innsiden.

Digitalisering og automatisering fører til tryggere og mer effektiv drift av produksjonsanlegg. Moderne anlegg legger til rette for fjerntilkobling og dataflyt inn og ut fra tidligere isolerte OT-systemer. Men prisen å betale for dette er økt eksponering mot cyber trusler. Produksjonsanlegg har blitt til hybride IT/OT miljøer som er komplekse å drifte. En dag skjer det utenkelige - en ressurssterk angriper har fattet interesse for din virksomhet. Hva kan anleggsoperatøren forvente nå? Og hvordan kan man være best mulig forberedt?

Daniel Swart
Netsecurity
13:30
-
14:15

OT-sikkerhetsutfordringer møtt med helhetligsikkerhetsstyring

Daniel Swart har bred prosjekterfaring innen risikostyring, cybersikkerhet og beredskapsplanlegging. Gjennom prosjekter i olje og gass, kraftnett og transport har Daniel opparbeidet seg et overblikk over fremtidens digitale sikkerhetsutfordringer.

Pause
14:15
-
14:45

Pause

Idar Lund
Orange Cyberdefense
14:45
-
15:15

Profesjonelle aktører bak ransomware, Idar Lund, Orange Cyberdefense

Profesjonaliteten til ransomware aktørene, historikken til gruppene og hvilke kundegrupper og regioner de vil gå etter fremover. Idar jobber som arkitekt og rådgiver innenfor teknisk IT-sikkerhet. Han har over 10 års erfaring innen IT-sikkerhet og nærmere 15 med IT generelt. Han har også en lang karriere i Forsvaret med deltagelse i internasjonale operasjoner. På fritiden har Idar i lang tid jobbet med å undersøke passord-lekkasjer og andre lekkasjer fra blant annet ransomware grupper på det mørke nettet. Med sitt engasjement på området har han derfor også blitt en del av CoE Cyber Threat Intelligence i Orange Cyberdefense globalt med fokus på ransomware grupper.

Bjørn Sverre Svendsen
Orange Cyberdefense
15:15
-
15:45

Håndtering av IKT-hendelser

Hendelseshåndtering på taktisk og strategisk nivå. Bjørn Sverre har bred erfaring fra hendelses- og krisehåndtering gjennom flere års arbeid som både IRT-responder og leder. Nå leder han Orange Cyberdefense’s nordiske CSIRT som nylig ble godkjent for hendelseshåndtering av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.

15:45
-

Takk for nå og vel hjem