Program
Innhold

Informasjonssikkerhet 2024

Ved billettkjøp på Informasjonsikkerhetskonferansen har du også fri tilgang til foredragene til Beredskapskonferansen. Og motsatt. De to konferansene har felles åpning, felles pauser i mingleområdet, og felles middag. Du finner programmene presentert ved siden av hverandre her, og kan slik selv bestemme hvilke foredrag du ønsker å delta på.

17:59

Onsdag 22. mai

Onsdag 22. mai

17:59

Onsdag 22. mai

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

18:00-21:00

Velkommen til Beredskapsdebatten – Veien videre for totalforsvaret

Velkommen til Beredskapsdebatten – Veien videre for totalforsvaret

Hvordan skal vi styrke totalberedskapen? Årets Beredskapsdebatt løfter diskusjonen om sterkere privat-offentlig samarbeid og samhandling opp og frem. Proactima har gleden av å invitere nasjonale og lokale myndigheter, næringsliv og beredskapsaktører til debatt om veien videre for totalforsvaret. Vi spanderer noe godt i glasset og enkel snacks i flotte omgivelser etterfulgt av nettverksbygging og uformell mingling.

Debatten ledes av Richard Heyerdahl fra Proactima

Felles

Tonje Jenssen Espeland

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB)

Fungerende seksjonssjef Krisehåndtering

This is some text inside of a div block.
Geir Hågen Karlsen

Geelmuyden Kiese

Rådgiver

Tone Grindland

Regiondirektør NHO Rogaland

Medlem av Totalberedskapskommisjonen

Bent Høie

Statsforvalter i Rogaland

Stian Kristoffer Aker

Gruppeleder beredskap og krisehåndtering

Proactima

18:00-21:00

Velkommen til Beredskapsdebatten – Veien videre for totalforsvaret

Sal A

Hvordan skal vi styrke totalberedskapen? Årets Beredskapsdebatt løfter diskusjonen om sterkere privat-offentlig samarbeid og samhandling opp og frem. Proactima har gleden av å invitere nasjonale og lokale myndigheter, næringsliv og beredskapsaktører til debatt om veien videre for totalforsvaret. Vi spanderer noe godt i glasset og enkel snacks i flotte omgivelser etterfulgt av nettverksbygging og uformell mingling.

Debatten ledes av Richard Heyerdahl fra Proactima

Felles

Sal B

Sal C

Sal D

08:00

Torsdag 23. mai

Torsdag 23. mai

08:00

Torsdag 23. mai

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

08:00
08:00

Registrering

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

08:55

Velkommen - Felles åpning for Beredskapskonferansen og Informasjonssikkerhetskonferansen

Velkommen - Felles åpning for Beredskapskonferansen og Informasjonssikkerhetskonferansen

Felles (Sal 1 + 2)

Erling Holmefjord

IE & FLT

Avdelingsleder Arbeidsliv

This is some text inside of a div block.
Ole Andre Bråten

Forfatter og foredragsholder

Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi

Brigt Ytrefjord Nesheim

OFFB

Stabsleder / operatørkontakt

08:55

Velkommen - Felles åpning for Beredskapskonferansen og Informasjonssikkerhetskonferansen

Sal A

Felles (Sal 1 + 2)

Sal B

Sal C

Sal D

09:00

Åpning ved Havindustritilsynet

Åpning ved Havindustritilsynet

Havindustritilsynet er en statlig tilsynsetat med myndighetsansvar for sikkerhet, arbeidsmiljø, beredskap og sikring. Tilsynsansvaret omfatter petroleumsvirksomheten på hele den norske kontinentalsokkelen, i tillegg til sju petroleumsanlegg på land og tilhørende rørledningssystem. Havtil har også myndighetsansvar for fornybar energiproduksjon til havs, CO₂-transport og -lagring og mineralvirksomhet på havbunnen. Havtil er underlagt Olje- ogenergidepartementet (OED).

Felles (Sal 1 + 2)

Finn Carlsen

Havindustritilsynet

Fagdirektør

This is some text inside of a div block.

09:00

Åpning ved Havindustritilsynet

Sal A

Havindustritilsynet er en statlig tilsynsetat med myndighetsansvar for sikkerhet, arbeidsmiljø, beredskap og sikring. Tilsynsansvaret omfatter petroleumsvirksomheten på hele den norske kontinentalsokkelen, i tillegg til sju petroleumsanlegg på land og tilhørende rørledningssystem. Havtil har også myndighetsansvar for fornybar energiproduksjon til havs, CO₂-transport og -lagring og mineralvirksomhet på havbunnen. Havtil er underlagt Olje- ogenergidepartementet (OED).

Felles (Sal 1 + 2)

Sal B

Sal C

Sal D

09:20

Norge i en urolig verden

Norge i en urolig verden

Politiets Sikkerhetstjeneste sin primæroppgave er å forebygge og etterforske straffbare handlinger mot rikets sikkerhet. Sentralt i dette arbeidet står innsamling av informasjon om personer og grupper som kan utgjøre en trussel, utarbeidelse av ulike analyser og trusselvurderinger, etterforskning og andre operative tiltak i tillegg til rådgivning.

Felles (Sal 1 + 2)

Politiets Sikkerhetstjeneste

09:20

Norge i en urolig verden

Sal A

Politiets Sikkerhetstjeneste sin primæroppgave er å forebygge og etterforske straffbare handlinger mot rikets sikkerhet. Sentralt i dette arbeidet står innsamling av informasjon om personer og grupper som kan utgjøre en trussel, utarbeidelse av ulike analyser og trusselvurderinger, etterforskning og andre operative tiltak i tillegg til rådgivning.

Felles (Sal 1 + 2)

Sal B

Sal C

Sal D

09:50-10:20

Pause

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:20

The world has never faced more unpredictability in recent times

The world has never faced more unpredictability in recent times

We believe that the field of “Intelligence” / “Security and Risk Consulting” is becoming increasingly important for larger organizations in the future. In terms of preparedness, it’s about being ready for almost anything. When you don’t know what might hit you, this can be extremely challenging. How can an organization prepare for something they don’t even know exists? As conflict levels rise in Europe, the likelihood of active events such as sabotage, industrial espionage, cyber-attacks, smear campaigns, environmental activism, fake news and other threats will increase. These events can have catastrophic consequences for a company, including damage to reputation, loss of market share, and more if the organization is not adequately prepared. With good intelligence information, you can be better prepared and, even more importantly, influence and mitigate an event that is likely to impact your organization. Securitas Group with Securitas Risk Center has expertise in this area internally. We specialize precisely in this field. Our team includes former intelligence officers from MI5 and analysis specialists. This expert community compiles information from various sources worldwide, providing businesses with valuable insights into potential events that could affect different organizations.

Laura Stevens

Securitas

Intelligence Engagement Manager

This is some text inside of a div block.

10:20

The world has never faced more unpredictability in recent times

Sal A

We believe that the field of “Intelligence” / “Security and Risk Consulting” is becoming increasingly important for larger organizations in the future. In terms of preparedness, it’s about being ready for almost anything. When you don’t know what might hit you, this can be extremely challenging. How can an organization prepare for something they don’t even know exists? As conflict levels rise in Europe, the likelihood of active events such as sabotage, industrial espionage, cyber-attacks, smear campaigns, environmental activism, fake news and other threats will increase. These events can have catastrophic consequences for a company, including damage to reputation, loss of market share, and more if the organization is not adequately prepared. With good intelligence information, you can be better prepared and, even more importantly, influence and mitigate an event that is likely to impact your organization. Securitas Group with Securitas Risk Center has expertise in this area internally. We specialize precisely in this field. Our team includes former intelligence officers from MI5 and analysis specialists. This expert community compiles information from various sources worldwide, providing businesses with valuable insights into potential events that could affect different organizations.

Sal B

Sal C

Sal D

10:29

Tema 1: Grunnleggende cybersikkerhet/trusselaktørene

Tema 1: Grunnleggende cybersikkerhet/trusselaktørene

10:29

Tema 1: Grunnleggende cybersikkerhet/trusselaktørene

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:30

Sikkerhetsimplementering og kultur i organisasjoner

Sikkerhetsimplementering og kultur i organisasjoner

Ole Andre Bråten er en anerkjent organisasjon- og lederrådgiver med 25 års erfaring, internasjonalt og nasjonalt. Bråten har bistått virksomheter innen justis, krise- og sikkerhetsstyring, cybersikkerhet, IT, media, idrett, bank og finans, transport, energi, prosessindustri, telekommunikasjon, forsikring, helse- og sosialtjenester, utdanning og offentlig sektor forøvrig. Han er en ettertraktet foredragsholder i skjæringspunktet mellom sikkerhet, ledelse og teknologi og har vært engasjert av ledende aktører som eksempelvis Google Norge, Intility, TM Forum, ISACA, Norsk Informasjonssikkerhetsforum (ISF), HacKon, Den norske Dataforening og Norsk senter for informasjonssikring (NORSIS). Ved siden av rådgivning og foredrag leder han prosjekter innen eksempelvis XR (Extended Reality) og AI (Artificial Intelligence). Bråten er opptatt av hvordan utvikle (høypålitelige) organisasjoner, som tilfører kunnskap til ansatte i første linje - samtidig som det utvikles en bærekraftig strategi for både digital sikkerhet og implementering av teknologi som setter virksomheten i stand til å møte morgendagens utfordringer - og muligheter.

Sal 2

Ole Andre Bråten

Forfatter og foredragsholder

Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi

This is some text inside of a div block.

10:30

Sikkerhetsimplementering og kultur i organisasjoner

Sal A

Ole Andre Bråten er en anerkjent organisasjon- og lederrådgiver med 25 års erfaring, internasjonalt og nasjonalt. Bråten har bistått virksomheter innen justis, krise- og sikkerhetsstyring, cybersikkerhet, IT, media, idrett, bank og finans, transport, energi, prosessindustri, telekommunikasjon, forsikring, helse- og sosialtjenester, utdanning og offentlig sektor forøvrig. Han er en ettertraktet foredragsholder i skjæringspunktet mellom sikkerhet, ledelse og teknologi og har vært engasjert av ledende aktører som eksempelvis Google Norge, Intility, TM Forum, ISACA, Norsk Informasjonssikkerhetsforum (ISF), HacKon, Den norske Dataforening og Norsk senter for informasjonssikring (NORSIS). Ved siden av rådgivning og foredrag leder han prosjekter innen eksempelvis XR (Extended Reality) og AI (Artificial Intelligence). Bråten er opptatt av hvordan utvikle (høypålitelige) organisasjoner, som tilfører kunnskap til ansatte i første linje - samtidig som det utvikles en bærekraftig strategi for både digital sikkerhet og implementering av teknologi som setter virksomheten i stand til å møte morgendagens utfordringer - og muligheter.

Sal 2

Sal B

Sal C

Sal D

10:50

Totalberedskapskommisjonen

Totalberedskapskommisjonen

Totalberedskapskommisjonen har, på oppdrag fra regjeringen, vurdert hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig. Kommisjonen ble ledet av tidligere forsvarssjef Harald Sunde. Rapporten ble levert 5. juni 2023. En rekke aktører har ansvar innenfor samfunnssikkerhetsfeltet. Vi har operative ressurser innenfor brann, politi, helse, sivilforsvar, redningstjeneste og blant frivillige. Disse er, sammen med Forsvaret, spydspissene i arbeidet. Departementene har ansvaret innenfor sine sektorer. Kommunene har ansvaret for å identifisere risikoer innenfor kommunens grenser, og planlegge ut i fra disse. Statsforvalteren har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Storting og regjering, og skal være pådrivere i samfunns­sikkerhets­arbeidet i fylket.

Are Tomasgard

Totalberedskapskommisjon

LO Sekretær, Leder for Arbeidsutvalget for Heimevernet

This is some text inside of a div block.

10:50

Totalberedskapskommisjonen

Sal A

Totalberedskapskommisjonen har, på oppdrag fra regjeringen, vurdert hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig. Kommisjonen ble ledet av tidligere forsvarssjef Harald Sunde. Rapporten ble levert 5. juni 2023. En rekke aktører har ansvar innenfor samfunnssikkerhetsfeltet. Vi har operative ressurser innenfor brann, politi, helse, sivilforsvar, redningstjeneste og blant frivillige. Disse er, sammen med Forsvaret, spydspissene i arbeidet. Departementene har ansvaret innenfor sine sektorer. Kommunene har ansvaret for å identifisere risikoer innenfor kommunens grenser, og planlegge ut i fra disse. Statsforvalteren har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Storting og regjering, og skal være pådrivere i samfunns­sikkerhets­arbeidet i fylket.

Sal B

Sal C

Sal D

11:00

Forskningsbasert innsikt: Cyberutpressing og Hacktivisme i 2024

Forskningsbasert innsikt: Cyberutpressing og Hacktivisme i 2024

Orange Cyberdefense er en ledende global leverandør av driftede sikkerhetstjenester og rådgivning. Som cybersikkerhetseksperten i Orange-gruppen, og vårt mål er å bidra til å bygge et tryggere digitalt samfunn. Vår forsknings- og etterretningsdrevne tilnærming til cybersikkerhet gir oss en unik tilgang og kunnskap om aktuelle og fremtidige cybertrusler. I denne presentasjonen vil vi dele våre innsikter innen cyberutpressing (ofte omtalt som ransomware) og hacktivisme, i lys av det geopolitiske trussellandskapet.

Sal 2

Bjørn Rasmussen

11:00

Forskningsbasert innsikt: Cyberutpressing og Hacktivisme i 2024

Sal A

Orange Cyberdefense er en ledende global leverandør av driftede sikkerhetstjenester og rådgivning. Som cybersikkerhetseksperten i Orange-gruppen, og vårt mål er å bidra til å bygge et tryggere digitalt samfunn. Vår forsknings- og etterretningsdrevne tilnærming til cybersikkerhet gir oss en unik tilgang og kunnskap om aktuelle og fremtidige cybertrusler. I denne presentasjonen vil vi dele våre innsikter innen cyberutpressing (ofte omtalt som ransomware) og hacktivisme, i lys av det geopolitiske trussellandskapet.

Sal 2

Sal B

Sal C

Sal D

11:20

Totalberedskapskommisjonen har levert, hva nå?

Totalberedskapskommisjonen har levert, hva nå?

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Sal 1

Tonje Jenssen Espeland

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB)

Fungerende seksjonssjef Krisehåndtering

This is some text inside of a div block.

11:20

Totalberedskapskommisjonen har levert, hva nå?

Sal A

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Sal 1

Sal B

Sal C

Sal D

11:29

Tema 2: Industriell sikkerhet (OT)

Tema 2: Industriell sikkerhet (OT)

OT-sikkerhet, eller operasjonell teknologi-sikkerhet, refererer til tiltak og metoder som er utformet for å beskytte og sikre datasystemene og teknologien som brukes i industrielle og produksjonsmiljøer. Dette inkluderer styringssystemer, industrielle kontrollsystemer (ICS), maskinvare, programvare og nettverk som brukes til å overvåke og kontrollere produksjonsprosesser.

11:29

Tema 2: Industriell sikkerhet (OT)

Sal A

OT-sikkerhet, eller operasjonell teknologi-sikkerhet, refererer til tiltak og metoder som er utformet for å beskytte og sikre datasystemene og teknologien som brukes i industrielle og produksjonsmiljøer. Dette inkluderer styringssystemer, industrielle kontrollsystemer (ICS), maskinvare, programvare og nettverk som brukes til å overvåke og kontrollere produksjonsprosesser.

Sal B

Sal C

Sal D

11:30

Hvem, hva, hvordan? Har vi kontroll?

Hvem, hva, hvordan? Har vi kontroll?

I en stadig mer digitalisert industriell verden der avanserte teknologier og nettverk driver fysiske prosesser har spørsmålene "hvem, hva, hvordan? har vi kontroll?" aldri vært mer aktuelt. Industriell cybersikkerhet er ikke lenger bare et teknisk anliggende men noe som omfavner hele virksomheten. Hvem er involvert? Hva er truslene? Hvordan bygger vi en helhetlig tilnærming? Hvordan sikrer vi kontroll med både sikkerhetstiltak, beredskap, kontinuitet og etterlevelse? Presentasjonen utforsker denne dynamikken og det helhetlige perspektivet på tvers av sikkerhet, beredskap og kontinuitet.

Sal 2

Christer Waage

Sopra Steria

Manager - Industrial IT/OT - Community Lead OT/ Ocean

This is some text inside of a div block.
Magnus Ivarson

Sopra Steria

Consulting Manager, Digital security and Privacy, Risk & Governance

11:30

Hvem, hva, hvordan? Har vi kontroll?

Sal A

I en stadig mer digitalisert industriell verden der avanserte teknologier og nettverk driver fysiske prosesser har spørsmålene "hvem, hva, hvordan? har vi kontroll?" aldri vært mer aktuelt. Industriell cybersikkerhet er ikke lenger bare et teknisk anliggende men noe som omfavner hele virksomheten. Hvem er involvert? Hva er truslene? Hvordan bygger vi en helhetlig tilnærming? Hvordan sikrer vi kontroll med både sikkerhetstiltak, beredskap, kontinuitet og etterlevelse? Presentasjonen utforsker denne dynamikken og det helhetlige perspektivet på tvers av sikkerhet, beredskap og kontinuitet.

Sal 2

Sal B

Sal C

Sal D

11:40

Krisestøtteenheten

Krisestøtteenheten

Krisestøtteenheten (KSE) støtter lederdepartementet ved krise- og hendelseshåndtering. KSE er permanent sekretariat for Kriserådet. KSE bemanner også døgnkontinuerlig sivilt situasjonssenter som er plassert i JD, og er fast kontaktpunkt i departementet ved beredskapshendelser.

Sal 1

Martin Todnem

Krisestøtteenheten

Avdelingsdirektør

This is some text inside of a div block.

11:40

Krisestøtteenheten

Sal A

Krisestøtteenheten (KSE) støtter lederdepartementet ved krise- og hendelseshåndtering. KSE er permanent sekretariat for Kriserådet. KSE bemanner også døgnkontinuerlig sivilt situasjonssenter som er plassert i JD, og er fast kontaktpunkt i departementet ved beredskapshendelser.

Sal 1

Sal B

Sal C

Sal D

12:00 - 13:00

Felles lunsj

Felles lunsj

Besøk utstillerområdet

12:00 - 13:00

Felles lunsj

Sal A

Besøk utstillerområdet

Sal B

Sal C

Sal D

13:00

Havvind, et nytt industrieventyr

Havvind, et nytt industrieventyr

Hva er omfanget vi snakker om frem mot 2030? Offshore Norge er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for selskaper som driver på norsk sokkel.

Sal 1

Roger Pedersen

Offshore Norge

Direktør for havvind

This is some text inside of a div block.

13:00

Havvind, et nytt industrieventyr

Sal A

Hva er omfanget vi snakker om frem mot 2030? Offshore Norge er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for selskaper som driver på norsk sokkel.

Sal 1

Sal B

Sal C

Sal D

13:00

Hvordan redusere operasjonell risiko og risiko for cyber-angrep i OT

Hvordan redusere operasjonell risiko og risiko for cyber-angrep i OT

Et innblikk fra et stort prosjekt innen næringsmiddelindustrien Mange produksjonsbedrifter er ofte bygget opp gjennom mange år og består av både gamle og nye maskiner. Digitaliseringen har gjort sitt inntog og OT-miljøene er i dag ofte integrert med IT- og forretningssystemene. Kritiske maskiner og linjer er nødt til å gå, og større vedlikehold og oppgraderinger utsettes ofte. Maskiner og IT-systemer i OT har som regel mange sårbarheter i programvare, og kan ikke oppdateres. Dette utgjøre en stor risiko, både m.h.t. havari og cyber-angrep. Hva kan selskapene gjøre for å redusere risiko? Foredraget tar utgangspunkt fra et stort prosjekt innen næringsmiddelindustrien.

Sal 2

Tom-Roger Stensberg

Triple-S

Senior ICS/OT Cyber Security Consultant

This is some text inside of a div block.

13:00

Hvordan redusere operasjonell risiko og risiko for cyber-angrep i OT

Sal A

Et innblikk fra et stort prosjekt innen næringsmiddelindustrien Mange produksjonsbedrifter er ofte bygget opp gjennom mange år og består av både gamle og nye maskiner. Digitaliseringen har gjort sitt inntog og OT-miljøene er i dag ofte integrert med IT- og forretningssystemene. Kritiske maskiner og linjer er nødt til å gå, og større vedlikehold og oppgraderinger utsettes ofte. Maskiner og IT-systemer i OT har som regel mange sårbarheter i programvare, og kan ikke oppdateres. Dette utgjøre en stor risiko, både m.h.t. havari og cyber-angrep. Hva kan selskapene gjøre for å redusere risiko? Foredraget tar utgangspunkt fra et stort prosjekt innen næringsmiddelindustrien.

Sal 2

Sal B

Sal C

Sal D

13:25

Har vi kontroll på beredskapen innenfor flytende havvind?

Har vi kontroll på beredskapen innenfor flytende havvind?

Utsira er både pilot og vertskommune for Utsira Nord verdens største flytende havvind park. Hvordan sikre et kostnadseffektivt tilsynsregime? Hvordan påvirker den nye geopolitiske situasjonen oss – hvem tar ansvar for sikkerhetskritisk energi anlegg?

Sal 1

Grete Møgster

Utsira offshore Wind Center

Daglig leder

This is some text inside of a div block.

13:25

Har vi kontroll på beredskapen innenfor flytende havvind?

Sal A

Utsira er både pilot og vertskommune for Utsira Nord verdens største flytende havvind park. Hvordan sikre et kostnadseffektivt tilsynsregime? Hvordan påvirker den nye geopolitiske situasjonen oss – hvem tar ansvar for sikkerhetskritisk energi anlegg?

Sal 1

Sal B

Sal C

Sal D

13:30

Gjensidige avhengigheter IT og OT og sikkerhetsutfordringer

Gjensidige avhengigheter IT og OT og sikkerhetsutfordringer

Industrien har et konstant krav om å øke effektivitet, produktivitet og tilrettelegge for beslutningsstøtte. Digital sikring av de kritiske OT systemene blir desto viktigere når slike systemer blir stadig mer påkoblet mot IT og i enkelte tilfeller mot sky/internett. Flere nye rapporter peker til at det har vært økt angrep mot kritisk infrastruktur også i Norge, noe som stiller nye og strengere krav til sikring. Angrep mot OT-systemer forventes å økes i fremtiden, noe betyr at vi må å ha fokus på en sikker grunnarkitektur og sikre integrasjoner mellom IT- og OT-miljøer.

Sal 2

Jon Erlend Berg

Netsecurity

Senior Nettverkskonsulent

This is some text inside of a div block.

13:30

Gjensidige avhengigheter IT og OT og sikkerhetsutfordringer

Sal A

Industrien har et konstant krav om å øke effektivitet, produktivitet og tilrettelegge for beslutningsstøtte. Digital sikring av de kritiske OT systemene blir desto viktigere når slike systemer blir stadig mer påkoblet mot IT og i enkelte tilfeller mot sky/internett. Flere nye rapporter peker til at det har vært økt angrep mot kritisk infrastruktur også i Norge, noe som stiller nye og strengere krav til sikring. Angrep mot OT-systemer forventes å økes i fremtiden, noe betyr at vi må å ha fokus på en sikker grunnarkitektur og sikre integrasjoner mellom IT- og OT-miljøer.

Sal 2

Sal B

Sal C

Sal D

13:50

Regelverksutvikling for havvind

Regelverksutvikling for havvind

Havindustritilsynet er en statlig tilsynsetat med myndighetsansvar for sikkerhet, arbeidsmiljø, beredskap og sikring. Tilsynsansvaret omfatter petroleumsvirksomheten på hele den norske kontinentalsokkelen, i tillegg til sju petroleumsanlegg på land og tilhørende rørledningssystem. Havtil har også myndighetsansvar for fornybar energiproduksjon til havs, CO₂-transport og -lagring og mineralvirksomhet på havbunnen. Havtil er underlagt Olje- ogenergidepartementet (OED).

Sal 1

Anita Oplenskedal

Havindustritilsynet

Seniorrådgiver

This is some text inside of a div block.

13:50

Regelverksutvikling for havvind

Sal A

Havindustritilsynet er en statlig tilsynsetat med myndighetsansvar for sikkerhet, arbeidsmiljø, beredskap og sikring. Tilsynsansvaret omfatter petroleumsvirksomheten på hele den norske kontinentalsokkelen, i tillegg til sju petroleumsanlegg på land og tilhørende rørledningssystem. Havtil har også myndighetsansvar for fornybar energiproduksjon til havs, CO₂-transport og -lagring og mineralvirksomhet på havbunnen. Havtil er underlagt Olje- ogenergidepartementet (OED).

Sal 1

Sal B

Sal C

Sal D

14:00-14:30

Pause

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

14:15

Beredskapsplanlegging for cyberhendelser i offshore vind: leverandørene som beredskapspartnere

Beredskapsplanlegging for cyberhendelser i offshore vind: leverandørene som beredskapspartnere

Håkon Olsen

Safetec

Principal Sikkerhetsrådgiver

This is some text inside of a div block.

14:15

Beredskapsplanlegging for cyberhendelser i offshore vind: leverandørene som beredskapspartnere

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

14:30

Hvordan sikre reisen til intelligent industri?

Hvordan sikre reisen til intelligent industri?

Hvordan bygge for fremtiden samtidig som du sikrer nåtiden og moderniserer fortiden? I en tid der teknologiske fremskritt driver industrien mot en stadig mer intelligent fremtid, reiser spørsmålet seg: Hvordan kan vi sikre denne transformative reisen? Dette foredraget dykker inn i utfordringene knyttet til sikkerhet, basert på relevante kundescenarioer, og avslører at det handler om mer enn bare cybersecurity. Utforsk strategier for å modernisere fortidens tilnærminger, sikre dagens systemer og legge grunnlaget for en trygg og robust fremtid. Velkommen til en tankevekkende reise gjennom det komplekse landskapet av intelligente industrielle løsninger.

Sal 2

Øystein Hermansen

Capgemini Cloud Infrastructure Services

Principal Security Defence Advisor

This is some text inside of a div block.
Lloyd Tjelle

Capgemini Engineering

Engineering Team Manager – Capgemini Sandefjord office

14:30

Hvordan sikre reisen til intelligent industri?

Sal A

Hvordan bygge for fremtiden samtidig som du sikrer nåtiden og moderniserer fortiden? I en tid der teknologiske fremskritt driver industrien mot en stadig mer intelligent fremtid, reiser spørsmålet seg: Hvordan kan vi sikre denne transformative reisen? Dette foredraget dykker inn i utfordringene knyttet til sikkerhet, basert på relevante kundescenarioer, og avslører at det handler om mer enn bare cybersecurity. Utforsk strategier for å modernisere fortidens tilnærminger, sikre dagens systemer og legge grunnlaget for en trygg og robust fremtid. Velkommen til en tankevekkende reise gjennom det komplekse landskapet av intelligente industrielle løsninger.

Sal 2

Sal B

Sal C

Sal D

14:40

Norge er verdens beste på HMS og Beredskap, skal vi være det i fremtiden også?

Norge er verdens beste på HMS og Beredskap, skal vi være det i fremtiden også?

Industri Energi & Forbundet for ledelse og teknikk (IE&FLT) er LOs fjerde største forbund. Vi har over 80.000 medlemmer innen olje-, gass- og landindustri som står for 80 prosent av den norske eksportverdien. IE&FLT har hovedkontor i Stavanger og Oslo.

Sal 1

14:40

Norge er verdens beste på HMS og Beredskap, skal vi være det i fremtiden også?

Sal A

Industri Energi & Forbundet for ledelse og teknikk (IE&FLT) er LOs fjerde største forbund. Vi har over 80.000 medlemmer innen olje-, gass- og landindustri som står for 80 prosent av den norske eksportverdien. IE&FLT har hovedkontor i Stavanger og Oslo.

Sal 1

Sal B

Sal C

Sal D

15:00

Zero Trust – kunnskap om valg av mennesker er essensielt

Zero Trust – kunnskap om valg av mennesker er essensielt

Teknologien er ofte sjanseløs om mennesket ikke påvirker hvordan den best kan beskyttes. Sårbarhet er ikke bare software sårbarheter, men også menneskeskapte sårbarheter. Den indirekte kommunikasjonsveien er noe de fleste ikke helt tar til seg. Dette er et resultat av at kriminelle har kommet seg inn i systemet. Sårbarheter gjør det mulig å komme seg inn i systemer som er indirekte tilgjengelig fra internett.

Sal 2

15:00

Zero Trust – kunnskap om valg av mennesker er essensielt

Sal A

Teknologien er ofte sjanseløs om mennesket ikke påvirker hvordan den best kan beskyttes. Sårbarhet er ikke bare software sårbarheter, men også menneskeskapte sårbarheter. Den indirekte kommunikasjonsveien er noe de fleste ikke helt tar til seg. Dette er et resultat av at kriminelle har kommet seg inn i systemet. Sårbarheter gjør det mulig å komme seg inn i systemer som er indirekte tilgjengelig fra internett.

Sal 2

Sal B

Sal C

Sal D

15:00-15:30

Pause

Pause

Besøk utstillerområdet

15:00-15:30

Pause

Sal A

Besøk utstillerområdet

Sal B

Sal C

Sal D

15:30

Debatt

Debatt

Sal 1

Roger Pedersen

Offshore Norge

Direktør for havvind

Grete Møgster

Utsira offshore Wind Center

Daglig leder

Anita Oplenskedal

Havindustritilsynet

Seniorrådgiver

15:30

Debatt

Sal A

Sal 1

Sal B

Sal C

Sal D

15:30

Løsepengevirus og phising, forebygging og håndtering

Løsepengevirus og phising, forebygging og håndtering

Hvordan etablere et sterkt digitalt selvforsvar som reduserer risikoen for cyberangrep og bedrer den digitale beredskapen

Sal 2

Sigrun Bock

Tietoevry Tech Services

Head of Cyber Security Professional Services

This is some text inside of a div block.

15:30

Løsepengevirus og phising, forebygging og håndtering

Sal A

Hvordan etablere et sterkt digitalt selvforsvar som reduserer risikoen for cyberangrep og bedrer den digitale beredskapen

Sal 2

Sal B

Sal C

Sal D

16:00

Avslutning dag 1

Avslutning dag 1

16:00

Avslutning dag 1

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

18:30

Aperitiff i utstillingsområdet

Aperitiff i utstillingsområdet

18:30

Aperitiff i utstillingsområdet

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

19:00-22:00

Konferansemiddag med underholdning

Konferansemiddag med underholdning

Emilie Eie er en sanger, ukulelist og låtskriver med utdannelse fra jazzlinja i Stavanger. Opptrer under artistnavnet eie.

Emilie Eie kommer fra Stavanger og fullførte sin utøvende bachelor i 2017 og går nå et kombinert studie med PPU og videreutdanning ved UiS. Hun har erfaring innen flere sjangre, som frijazz, rock og som student ved Bårdar Akademiet. For tiden er hun mest aktiv innen pop-sjangeren hvor hun lager egenkomponert musikk på både norsk og engelsk med sine soloprosjekter.

Emilie Eie ble kåret til Årets stavangerkunstner i 2024.

19:00-22:00

Konferansemiddag med underholdning

Sal A

Emilie Eie er en sanger, ukulelist og låtskriver med utdannelse fra jazzlinja i Stavanger. Opptrer under artistnavnet eie.

Emilie Eie kommer fra Stavanger og fullførte sin utøvende bachelor i 2017 og går nå et kombinert studie med PPU og videreutdanning ved UiS. Hun har erfaring innen flere sjangre, som frijazz, rock og som student ved Bårdar Akademiet. For tiden er hun mest aktiv innen pop-sjangeren hvor hun lager egenkomponert musikk på både norsk og engelsk med sine soloprosjekter.

Emilie Eie ble kåret til Årets stavangerkunstner i 2024.

Sal B

Sal C

Sal D

08:29

Fredag 24. mai

Fredag 24. mai

08:29

Fredag 24. mai

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

08:59

Tema 3: Hvordan være forberedt på det som kommer

Tema 3: Hvordan være forberedt på det som kommer

08:59

Tema 3: Hvordan være forberedt på det som kommer

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:00

Hendelse offshore - hvor ligger koordineringsansvaret?

Hendelse offshore - hvor ligger koordineringsansvaret?

Sal 1

Asbjørn Viste

JRCC Stavanger

Search Mission Coordinator

This is some text inside of a div block.

09:00

Hendelse offshore - hvor ligger koordineringsansvaret?

Sal A

Sal 1

Sal B

Sal C

Sal D

09:00

Hvordan ruste industrielle anlegg for fremtidens sikkerhetstrusler

Hvordan ruste industrielle anlegg for fremtidens sikkerhetstrusler

Eier av industrielle anlegg må være bevisst hvilket sikkerhetsnivå som er påkrevd fremover. Trusselbildet blir stadig alvorligere, nye lover og reguleringer er på trappene og internasjonale konsensusstandarder som for eksempel IEC 62443, blir i langt større grad benyttet i kravspesifikasjoner. Anskaffelse av nye systemer er en gyllen anledning til å utforme sikkerhetskrav til OT som står seg i fremtiden. Leverandørene utfordres også på hvordan bedre sikkerhet kan «ettermonteres» i eksisterende anlegg. Hva bør man foreta seg for å ruste industrielle anlegg for fremtidens sikkerhetstrusler?

Sal 2

Tonje Rønneberg Skei
Nina Hesby Tvedt

Secure-NOK

CCO

09:00

Hvordan ruste industrielle anlegg for fremtidens sikkerhetstrusler

Sal A

Eier av industrielle anlegg må være bevisst hvilket sikkerhetsnivå som er påkrevd fremover. Trusselbildet blir stadig alvorligere, nye lover og reguleringer er på trappene og internasjonale konsensusstandarder som for eksempel IEC 62443, blir i langt større grad benyttet i kravspesifikasjoner. Anskaffelse av nye systemer er en gyllen anledning til å utforme sikkerhetskrav til OT som står seg i fremtiden. Leverandørene utfordres også på hvordan bedre sikkerhet kan «ettermonteres» i eksisterende anlegg. Hva bør man foreta seg for å ruste industrielle anlegg for fremtidens sikkerhetstrusler?

Sal 2

Sal B

Sal C

Sal D

09:30

Store havområder - «alle tilgjengelige ressurser må benyttes, beredskapen skal opp - ikke ned»

Store havområder - «alle tilgjengelige ressurser må benyttes, beredskapen skal opp - ikke ned»

Sal 1

Terje Rødahl
Sidsel Sæterøy

Norseye

Daglig leder

09:30

Store havområder - «alle tilgjengelige ressurser må benyttes, beredskapen skal opp - ikke ned»

Sal A

Sal 1

Sal B

Sal C

Sal D

09:45

Persistent, not always advanced - modern penetration testing

Persistent, not always advanced - modern penetration testing

The landscape of offensive security is evolving, reshaping traditional penetration testing. Agile principles, well-established in development and IT operations, are now disrupting security efforts. Agile offensive security operations enable proactive responses to daily threats, moving beyond the annual pen test model. Drawing from CISO and penetration tester experiences, this presentation explores complexities in penetration testing, focusing on scope definition. It questions the client's role, addresses shadow IT, and challenges conventional engagement initiation. Attendees will gain insights into the evolution of offensive security with a focus on agile penetration testing and attack surface management. The talk emphasizes actionable ideas and solutions to enhance their security operations, offering a refreshing perspective on the transformation of penetration testing for a more significant impact on continuous risk.

Sal 2

Chris Dale

09:45

Persistent, not always advanced - modern penetration testing

Sal A

The landscape of offensive security is evolving, reshaping traditional penetration testing. Agile principles, well-established in development and IT operations, are now disrupting security efforts. Agile offensive security operations enable proactive responses to daily threats, moving beyond the annual pen test model. Drawing from CISO and penetration tester experiences, this presentation explores complexities in penetration testing, focusing on scope definition. It questions the client's role, addresses shadow IT, and challenges conventional engagement initiation. Attendees will gain insights into the evolution of offensive security with a focus on agile penetration testing and attack surface management. The talk emphasizes actionable ideas and solutions to enhance their security operations, offering a refreshing perspective on the transformation of penetration testing for a more significant impact on continuous risk.

Sal 2

Sal B

Sal C

Sal D

10:00

Medisinsk beredskap i forhold til hendelser offshore

Medisinsk beredskap i forhold til hendelser offshore

Sal 1

Yngvar Andresen

Offshore Health Services

Leder/Managing Director

This is some text inside of a div block.

10:00

Medisinsk beredskap i forhold til hendelser offshore

Sal A

Sal 1

Sal B

Sal C

Sal D

10:30-11:00

Pause

Pause

Besøk utstillerområdet

10:30-11:00

Pause

Sal A

Besøk utstillerområdet

Sal B

Sal C

Sal D

11:00

Bedre beredskap med kunstig intelligens?

Bedre beredskap med kunstig intelligens?

I dagens stadig mer sammenkoblede og komplekse verden, er beredskap og krisehåndtering blitt stadig viktigere. Fra naturkatastrofer til pandemier, til cyberangrep, er det mange mulige kriser som kan ha alvorlige konsekvenser for samfunnet. Samtidig har utviklingen innen kunstig intelligens (KI) åpnet for nye muligheter for å forbedre vår evne til å forberede oss på og håndtere disse krisene. I dette foredraget vil vi utforske hvordan KI kan brukes i beredskap og krisehåndtering, diskutere noen av de viktigste utfordringene og mulighetene, og gi eksempler på hvordan KI allerede blir brukt i dette feltet. Vi vil også diskutere noen av de etiske og samfunnsmessige spørsmålene som oppstår når vi bruker KI i denne sammenhengen.

Sal 1

Jan Terje Sæterbø

F24 Nordics

Senior Customer Success Manager

This is some text inside of a div block.

11:00

Bedre beredskap med kunstig intelligens?

Sal A

I dagens stadig mer sammenkoblede og komplekse verden, er beredskap og krisehåndtering blitt stadig viktigere. Fra naturkatastrofer til pandemier, til cyberangrep, er det mange mulige kriser som kan ha alvorlige konsekvenser for samfunnet. Samtidig har utviklingen innen kunstig intelligens (KI) åpnet for nye muligheter for å forbedre vår evne til å forberede oss på og håndtere disse krisene. I dette foredraget vil vi utforske hvordan KI kan brukes i beredskap og krisehåndtering, diskutere noen av de viktigste utfordringene og mulighetene, og gi eksempler på hvordan KI allerede blir brukt i dette feltet. Vi vil også diskutere noen av de etiske og samfunnsmessige spørsmålene som oppstår når vi bruker KI i denne sammenhengen.

Sal 1

Sal B

Sal C

Sal D

11:00

Kunstig intelligens/maskinlæring og Cybersikkerhet. Hvilke farer ser dere i Sintef rundt AI og maskinlæring, hva med ChatGPT?

Kunstig intelligens/maskinlæring og Cybersikkerhet. Hvilke farer ser dere i Sintef rundt AI og maskinlæring, hva med ChatGPT?

Maskinlæring er en gren av kunstig intelligens som kombinerer blant annet informatikk, matematikk og beregningsorientert statistikk. Maskinlæring er teknikker som gjør datamaskiner i stand til å finne mønstre og håndtere store mengder data på en intelligent måte. Ved hjelp av design og algoritmer blir datamaskiner i stand til å lære fra og utvikle atferd basert på empiriske data.

Sal 2

Nektaria Kaloudi

SINTEF Digital

Forsker - Software Engineering, Safety and Security

This is some text inside of a div block.

11:00

Kunstig intelligens/maskinlæring og Cybersikkerhet. Hvilke farer ser dere i Sintef rundt AI og maskinlæring, hva med ChatGPT?

Sal A

Maskinlæring er en gren av kunstig intelligens som kombinerer blant annet informatikk, matematikk og beregningsorientert statistikk. Maskinlæring er teknikker som gjør datamaskiner i stand til å finne mønstre og håndtere store mengder data på en intelligent måte. Ved hjelp av design og algoritmer blir datamaskiner i stand til å lære fra og utvikle atferd basert på empiriske data.

Sal 2

Sal B

Sal C

Sal D

11:30

Effektiv KI-støtte i beredskap og beslutningstaking

Effektiv KI-støtte i beredskap og beslutningstaking

Sal 1

Hanne Cook
Surbhi Bansal

Proactima

Konsulent Utvikling og innovasjon

11:30

Effektiv KI-støtte i beredskap og beslutningstaking

Sal A

Sal 1

Sal B

Sal C

Sal D

11:30

Oppsummering

Oppsummering

Ole Andre Bråten

Forfatter og foredragsholder

Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi

This is some text inside of a div block.

11:30

Oppsummering

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:00

Havtils tilnærming til ansvarlig bruk av KI

Havtils tilnærming til ansvarlig bruk av KI

Menneskelige muligheter og begrensninger: Teknologiutvikling og Human Factors.

Sal 1

Linn Iren Vestly Bergh

Havindustritilsynet

Seniorrådgiver

This is some text inside of a div block.

12:00

Havtils tilnærming til ansvarlig bruk av KI

Sal A

Menneskelige muligheter og begrensninger: Teknologiutvikling og Human Factors.

Sal 1

Sal B

Sal C

Sal D

12:00-13:00

Lunsj og avreise

Lunsj og avreise

12:00-13:00

Lunsj og avreise

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:30

Lunsj

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

17:59

Onsdag 22. mai

Onsdag 22. mai

17:59

Onsdag 22. mai

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

18:00-21:00

Velkommen til Beredskapsdebatten – Veien videre for totalforsvaret

Velkommen til Beredskapsdebatten – Veien videre for totalforsvaret

Hvordan skal vi styrke totalberedskapen? Årets Beredskapsdebatt løfter diskusjonen om sterkere privat-offentlig samarbeid og samhandling opp og frem. Proactima har gleden av å invitere nasjonale og lokale myndigheter, næringsliv og beredskapsaktører til debatt om veien videre for totalforsvaret. Vi spanderer noe godt i glasset og enkel snacks i flotte omgivelser etterfulgt av nettverksbygging og uformell mingling.

Debatten ledes av Richard Heyerdahl fra Proactima

Felles

Tonje Jenssen Espeland

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB)

Fungerende seksjonssjef Krisehåndtering

This is some text inside of a div block.
Geir Hågen Karlsen

Geelmuyden Kiese

Rådgiver

Tone Grindland

Regiondirektør NHO Rogaland

Medlem av Totalberedskapskommisjonen

Bent Høie

Statsforvalter i Rogaland

Stian Kristoffer Aker

Gruppeleder beredskap og krisehåndtering

Proactima

18:00-21:00

Velkommen til Beredskapsdebatten – Veien videre for totalforsvaret

Sal A

Hvordan skal vi styrke totalberedskapen? Årets Beredskapsdebatt løfter diskusjonen om sterkere privat-offentlig samarbeid og samhandling opp og frem. Proactima har gleden av å invitere nasjonale og lokale myndigheter, næringsliv og beredskapsaktører til debatt om veien videre for totalforsvaret. Vi spanderer noe godt i glasset og enkel snacks i flotte omgivelser etterfulgt av nettverksbygging og uformell mingling.

Debatten ledes av Richard Heyerdahl fra Proactima

Felles

Sal B

Sal C

Sal D

08:00

Torsdag 23. mai

Torsdag 23. mai

08:00

Torsdag 23. mai

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

08:00
08:00

Registrering

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

08:55

Velkommen - Felles åpning for Beredskapskonferansen og Informasjonssikkerhetskonferansen

Velkommen - Felles åpning for Beredskapskonferansen og Informasjonssikkerhetskonferansen

Felles (Sal 1 + 2)

Erling Holmefjord

IE & FLT

Avdelingsleder Arbeidsliv

This is some text inside of a div block.
Ole Andre Bråten

Forfatter og foredragsholder

Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi

Brigt Ytrefjord Nesheim

OFFB

Stabsleder / operatørkontakt

08:55

Velkommen - Felles åpning for Beredskapskonferansen og Informasjonssikkerhetskonferansen

Sal A

Felles (Sal 1 + 2)

Sal B

Sal C

Sal D

09:00

Åpning ved Havindustritilsynet

Åpning ved Havindustritilsynet

Havindustritilsynet er en statlig tilsynsetat med myndighetsansvar for sikkerhet, arbeidsmiljø, beredskap og sikring. Tilsynsansvaret omfatter petroleumsvirksomheten på hele den norske kontinentalsokkelen, i tillegg til sju petroleumsanlegg på land og tilhørende rørledningssystem. Havtil har også myndighetsansvar for fornybar energiproduksjon til havs, CO₂-transport og -lagring og mineralvirksomhet på havbunnen. Havtil er underlagt Olje- ogenergidepartementet (OED).

Felles (Sal 1 + 2)

Finn Carlsen

Havindustritilsynet

Fagdirektør

This is some text inside of a div block.

09:00

Åpning ved Havindustritilsynet

Sal A

Havindustritilsynet er en statlig tilsynsetat med myndighetsansvar for sikkerhet, arbeidsmiljø, beredskap og sikring. Tilsynsansvaret omfatter petroleumsvirksomheten på hele den norske kontinentalsokkelen, i tillegg til sju petroleumsanlegg på land og tilhørende rørledningssystem. Havtil har også myndighetsansvar for fornybar energiproduksjon til havs, CO₂-transport og -lagring og mineralvirksomhet på havbunnen. Havtil er underlagt Olje- ogenergidepartementet (OED).

Felles (Sal 1 + 2)

Sal B

Sal C

Sal D

09:20

Norge i en urolig verden

Norge i en urolig verden

Politiets Sikkerhetstjeneste sin primæroppgave er å forebygge og etterforske straffbare handlinger mot rikets sikkerhet. Sentralt i dette arbeidet står innsamling av informasjon om personer og grupper som kan utgjøre en trussel, utarbeidelse av ulike analyser og trusselvurderinger, etterforskning og andre operative tiltak i tillegg til rådgivning.

Felles (Sal 1 + 2)

Politiets Sikkerhetstjeneste

09:20

Norge i en urolig verden

Sal A

Politiets Sikkerhetstjeneste sin primæroppgave er å forebygge og etterforske straffbare handlinger mot rikets sikkerhet. Sentralt i dette arbeidet står innsamling av informasjon om personer og grupper som kan utgjøre en trussel, utarbeidelse av ulike analyser og trusselvurderinger, etterforskning og andre operative tiltak i tillegg til rådgivning.

Felles (Sal 1 + 2)

Sal B

Sal C

Sal D

09:50-10:20

Pause

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:20

The world has never faced more unpredictability in recent times

The world has never faced more unpredictability in recent times

We believe that the field of “Intelligence” / “Security and Risk Consulting” is becoming increasingly important for larger organizations in the future. In terms of preparedness, it’s about being ready for almost anything. When you don’t know what might hit you, this can be extremely challenging. How can an organization prepare for something they don’t even know exists? As conflict levels rise in Europe, the likelihood of active events such as sabotage, industrial espionage, cyber-attacks, smear campaigns, environmental activism, fake news and other threats will increase. These events can have catastrophic consequences for a company, including damage to reputation, loss of market share, and more if the organization is not adequately prepared. With good intelligence information, you can be better prepared and, even more importantly, influence and mitigate an event that is likely to impact your organization. Securitas Group with Securitas Risk Center has expertise in this area internally. We specialize precisely in this field. Our team includes former intelligence officers from MI5 and analysis specialists. This expert community compiles information from various sources worldwide, providing businesses with valuable insights into potential events that could affect different organizations.

Laura Stevens

Securitas

Intelligence Engagement Manager

This is some text inside of a div block.

10:20

The world has never faced more unpredictability in recent times

Sal A

We believe that the field of “Intelligence” / “Security and Risk Consulting” is becoming increasingly important for larger organizations in the future. In terms of preparedness, it’s about being ready for almost anything. When you don’t know what might hit you, this can be extremely challenging. How can an organization prepare for something they don’t even know exists? As conflict levels rise in Europe, the likelihood of active events such as sabotage, industrial espionage, cyber-attacks, smear campaigns, environmental activism, fake news and other threats will increase. These events can have catastrophic consequences for a company, including damage to reputation, loss of market share, and more if the organization is not adequately prepared. With good intelligence information, you can be better prepared and, even more importantly, influence and mitigate an event that is likely to impact your organization. Securitas Group with Securitas Risk Center has expertise in this area internally. We specialize precisely in this field. Our team includes former intelligence officers from MI5 and analysis specialists. This expert community compiles information from various sources worldwide, providing businesses with valuable insights into potential events that could affect different organizations.

Sal B

Sal C

Sal D

10:29

Tema 1: Grunnleggende cybersikkerhet/trusselaktørene

Tema 1: Grunnleggende cybersikkerhet/trusselaktørene

10:29

Tema 1: Grunnleggende cybersikkerhet/trusselaktørene

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:30

Sikkerhetsimplementering og kultur i organisasjoner

Sikkerhetsimplementering og kultur i organisasjoner

Ole Andre Bråten er en anerkjent organisasjon- og lederrådgiver med 25 års erfaring, internasjonalt og nasjonalt. Bråten har bistått virksomheter innen justis, krise- og sikkerhetsstyring, cybersikkerhet, IT, media, idrett, bank og finans, transport, energi, prosessindustri, telekommunikasjon, forsikring, helse- og sosialtjenester, utdanning og offentlig sektor forøvrig. Han er en ettertraktet foredragsholder i skjæringspunktet mellom sikkerhet, ledelse og teknologi og har vært engasjert av ledende aktører som eksempelvis Google Norge, Intility, TM Forum, ISACA, Norsk Informasjonssikkerhetsforum (ISF), HacKon, Den norske Dataforening og Norsk senter for informasjonssikring (NORSIS). Ved siden av rådgivning og foredrag leder han prosjekter innen eksempelvis XR (Extended Reality) og AI (Artificial Intelligence). Bråten er opptatt av hvordan utvikle (høypålitelige) organisasjoner, som tilfører kunnskap til ansatte i første linje - samtidig som det utvikles en bærekraftig strategi for både digital sikkerhet og implementering av teknologi som setter virksomheten i stand til å møte morgendagens utfordringer - og muligheter.

Sal 2

Ole Andre Bråten

Forfatter og foredragsholder

Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi

This is some text inside of a div block.

10:30

Sikkerhetsimplementering og kultur i organisasjoner

Sal A

Ole Andre Bråten er en anerkjent organisasjon- og lederrådgiver med 25 års erfaring, internasjonalt og nasjonalt. Bråten har bistått virksomheter innen justis, krise- og sikkerhetsstyring, cybersikkerhet, IT, media, idrett, bank og finans, transport, energi, prosessindustri, telekommunikasjon, forsikring, helse- og sosialtjenester, utdanning og offentlig sektor forøvrig. Han er en ettertraktet foredragsholder i skjæringspunktet mellom sikkerhet, ledelse og teknologi og har vært engasjert av ledende aktører som eksempelvis Google Norge, Intility, TM Forum, ISACA, Norsk Informasjonssikkerhetsforum (ISF), HacKon, Den norske Dataforening og Norsk senter for informasjonssikring (NORSIS). Ved siden av rådgivning og foredrag leder han prosjekter innen eksempelvis XR (Extended Reality) og AI (Artificial Intelligence). Bråten er opptatt av hvordan utvikle (høypålitelige) organisasjoner, som tilfører kunnskap til ansatte i første linje - samtidig som det utvikles en bærekraftig strategi for både digital sikkerhet og implementering av teknologi som setter virksomheten i stand til å møte morgendagens utfordringer - og muligheter.

Sal 2

Sal B

Sal C

Sal D

10:50

Totalberedskapskommisjonen

Totalberedskapskommisjonen

Totalberedskapskommisjonen har, på oppdrag fra regjeringen, vurdert hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig. Kommisjonen ble ledet av tidligere forsvarssjef Harald Sunde. Rapporten ble levert 5. juni 2023. En rekke aktører har ansvar innenfor samfunnssikkerhetsfeltet. Vi har operative ressurser innenfor brann, politi, helse, sivilforsvar, redningstjeneste og blant frivillige. Disse er, sammen med Forsvaret, spydspissene i arbeidet. Departementene har ansvaret innenfor sine sektorer. Kommunene har ansvaret for å identifisere risikoer innenfor kommunens grenser, og planlegge ut i fra disse. Statsforvalteren har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Storting og regjering, og skal være pådrivere i samfunns­sikkerhets­arbeidet i fylket.

Are Tomasgard

Totalberedskapskommisjon

LO Sekretær, Leder for Arbeidsutvalget for Heimevernet

This is some text inside of a div block.

10:50

Totalberedskapskommisjonen

Sal A

Totalberedskapskommisjonen har, på oppdrag fra regjeringen, vurdert hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig. Kommisjonen ble ledet av tidligere forsvarssjef Harald Sunde. Rapporten ble levert 5. juni 2023. En rekke aktører har ansvar innenfor samfunnssikkerhetsfeltet. Vi har operative ressurser innenfor brann, politi, helse, sivilforsvar, redningstjeneste og blant frivillige. Disse er, sammen med Forsvaret, spydspissene i arbeidet. Departementene har ansvaret innenfor sine sektorer. Kommunene har ansvaret for å identifisere risikoer innenfor kommunens grenser, og planlegge ut i fra disse. Statsforvalteren har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Storting og regjering, og skal være pådrivere i samfunns­sikkerhets­arbeidet i fylket.

Sal B

Sal C

Sal D

11:00

Forskningsbasert innsikt: Cyberutpressing og Hacktivisme i 2024

Forskningsbasert innsikt: Cyberutpressing og Hacktivisme i 2024

Orange Cyberdefense er en ledende global leverandør av driftede sikkerhetstjenester og rådgivning. Som cybersikkerhetseksperten i Orange-gruppen, og vårt mål er å bidra til å bygge et tryggere digitalt samfunn. Vår forsknings- og etterretningsdrevne tilnærming til cybersikkerhet gir oss en unik tilgang og kunnskap om aktuelle og fremtidige cybertrusler. I denne presentasjonen vil vi dele våre innsikter innen cyberutpressing (ofte omtalt som ransomware) og hacktivisme, i lys av det geopolitiske trussellandskapet.

Sal 2

Bjørn Rasmussen

11:00

Forskningsbasert innsikt: Cyberutpressing og Hacktivisme i 2024

Sal A

Orange Cyberdefense er en ledende global leverandør av driftede sikkerhetstjenester og rådgivning. Som cybersikkerhetseksperten i Orange-gruppen, og vårt mål er å bidra til å bygge et tryggere digitalt samfunn. Vår forsknings- og etterretningsdrevne tilnærming til cybersikkerhet gir oss en unik tilgang og kunnskap om aktuelle og fremtidige cybertrusler. I denne presentasjonen vil vi dele våre innsikter innen cyberutpressing (ofte omtalt som ransomware) og hacktivisme, i lys av det geopolitiske trussellandskapet.

Sal 2

Sal B

Sal C

Sal D

11:20

Totalberedskapskommisjonen har levert, hva nå?

Totalberedskapskommisjonen har levert, hva nå?

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Sal 1

Tonje Jenssen Espeland

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB)

Fungerende seksjonssjef Krisehåndtering

This is some text inside of a div block.

11:20

Totalberedskapskommisjonen har levert, hva nå?

Sal A

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Sal 1

Sal B

Sal C

Sal D

11:29

Tema 2: Industriell sikkerhet (OT)

Tema 2: Industriell sikkerhet (OT)

OT-sikkerhet, eller operasjonell teknologi-sikkerhet, refererer til tiltak og metoder som er utformet for å beskytte og sikre datasystemene og teknologien som brukes i industrielle og produksjonsmiljøer. Dette inkluderer styringssystemer, industrielle kontrollsystemer (ICS), maskinvare, programvare og nettverk som brukes til å overvåke og kontrollere produksjonsprosesser.

11:29

Tema 2: Industriell sikkerhet (OT)

Sal A

OT-sikkerhet, eller operasjonell teknologi-sikkerhet, refererer til tiltak og metoder som er utformet for å beskytte og sikre datasystemene og teknologien som brukes i industrielle og produksjonsmiljøer. Dette inkluderer styringssystemer, industrielle kontrollsystemer (ICS), maskinvare, programvare og nettverk som brukes til å overvåke og kontrollere produksjonsprosesser.

Sal B

Sal C

Sal D

11:30

Hvem, hva, hvordan? Har vi kontroll?

Hvem, hva, hvordan? Har vi kontroll?

I en stadig mer digitalisert industriell verden der avanserte teknologier og nettverk driver fysiske prosesser har spørsmålene "hvem, hva, hvordan? har vi kontroll?" aldri vært mer aktuelt. Industriell cybersikkerhet er ikke lenger bare et teknisk anliggende men noe som omfavner hele virksomheten. Hvem er involvert? Hva er truslene? Hvordan bygger vi en helhetlig tilnærming? Hvordan sikrer vi kontroll med både sikkerhetstiltak, beredskap, kontinuitet og etterlevelse? Presentasjonen utforsker denne dynamikken og det helhetlige perspektivet på tvers av sikkerhet, beredskap og kontinuitet.

Sal 2

Christer Waage

Sopra Steria

Manager - Industrial IT/OT - Community Lead OT/ Ocean

This is some text inside of a div block.
Magnus Ivarson

Sopra Steria

Consulting Manager, Digital security and Privacy, Risk & Governance

11:30

Hvem, hva, hvordan? Har vi kontroll?

Sal A

I en stadig mer digitalisert industriell verden der avanserte teknologier og nettverk driver fysiske prosesser har spørsmålene "hvem, hva, hvordan? har vi kontroll?" aldri vært mer aktuelt. Industriell cybersikkerhet er ikke lenger bare et teknisk anliggende men noe som omfavner hele virksomheten. Hvem er involvert? Hva er truslene? Hvordan bygger vi en helhetlig tilnærming? Hvordan sikrer vi kontroll med både sikkerhetstiltak, beredskap, kontinuitet og etterlevelse? Presentasjonen utforsker denne dynamikken og det helhetlige perspektivet på tvers av sikkerhet, beredskap og kontinuitet.

Sal 2

Sal B

Sal C

Sal D

11:40

Krisestøtteenheten

Krisestøtteenheten

Krisestøtteenheten (KSE) støtter lederdepartementet ved krise- og hendelseshåndtering. KSE er permanent sekretariat for Kriserådet. KSE bemanner også døgnkontinuerlig sivilt situasjonssenter som er plassert i JD, og er fast kontaktpunkt i departementet ved beredskapshendelser.

Sal 1

Martin Todnem

Krisestøtteenheten

Avdelingsdirektør

This is some text inside of a div block.

11:40

Krisestøtteenheten

Sal A

Krisestøtteenheten (KSE) støtter lederdepartementet ved krise- og hendelseshåndtering. KSE er permanent sekretariat for Kriserådet. KSE bemanner også døgnkontinuerlig sivilt situasjonssenter som er plassert i JD, og er fast kontaktpunkt i departementet ved beredskapshendelser.

Sal 1

Sal B

Sal C

Sal D

12:00 - 13:00

Felles lunsj

Felles lunsj

Besøk utstillerområdet

12:00 - 13:00

Felles lunsj

Sal A

Besøk utstillerområdet

Sal B

Sal C

Sal D

13:00

Havvind, et nytt industrieventyr

Havvind, et nytt industrieventyr

Hva er omfanget vi snakker om frem mot 2030? Offshore Norge er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for selskaper som driver på norsk sokkel.

Sal 1

Roger Pedersen

Offshore Norge

Direktør for havvind

This is some text inside of a div block.

13:00

Havvind, et nytt industrieventyr

Sal A

Hva er omfanget vi snakker om frem mot 2030? Offshore Norge er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for selskaper som driver på norsk sokkel.

Sal 1

Sal B

Sal C

Sal D

13:00

Hvordan redusere operasjonell risiko og risiko for cyber-angrep i OT

Hvordan redusere operasjonell risiko og risiko for cyber-angrep i OT

Et innblikk fra et stort prosjekt innen næringsmiddelindustrien Mange produksjonsbedrifter er ofte bygget opp gjennom mange år og består av både gamle og nye maskiner. Digitaliseringen har gjort sitt inntog og OT-miljøene er i dag ofte integrert med IT- og forretningssystemene. Kritiske maskiner og linjer er nødt til å gå, og større vedlikehold og oppgraderinger utsettes ofte. Maskiner og IT-systemer i OT har som regel mange sårbarheter i programvare, og kan ikke oppdateres. Dette utgjøre en stor risiko, både m.h.t. havari og cyber-angrep. Hva kan selskapene gjøre for å redusere risiko? Foredraget tar utgangspunkt fra et stort prosjekt innen næringsmiddelindustrien.

Sal 2

Tom-Roger Stensberg

Triple-S

Senior ICS/OT Cyber Security Consultant

This is some text inside of a div block.

13:00

Hvordan redusere operasjonell risiko og risiko for cyber-angrep i OT

Sal A

Et innblikk fra et stort prosjekt innen næringsmiddelindustrien Mange produksjonsbedrifter er ofte bygget opp gjennom mange år og består av både gamle og nye maskiner. Digitaliseringen har gjort sitt inntog og OT-miljøene er i dag ofte integrert med IT- og forretningssystemene. Kritiske maskiner og linjer er nødt til å gå, og større vedlikehold og oppgraderinger utsettes ofte. Maskiner og IT-systemer i OT har som regel mange sårbarheter i programvare, og kan ikke oppdateres. Dette utgjøre en stor risiko, både m.h.t. havari og cyber-angrep. Hva kan selskapene gjøre for å redusere risiko? Foredraget tar utgangspunkt fra et stort prosjekt innen næringsmiddelindustrien.

Sal 2

Sal B

Sal C

Sal D

13:25

Har vi kontroll på beredskapen innenfor flytende havvind?

Har vi kontroll på beredskapen innenfor flytende havvind?

Utsira er både pilot og vertskommune for Utsira Nord verdens største flytende havvind park. Hvordan sikre et kostnadseffektivt tilsynsregime? Hvordan påvirker den nye geopolitiske situasjonen oss – hvem tar ansvar for sikkerhetskritisk energi anlegg?

Sal 1

Grete Møgster

Utsira offshore Wind Center

Daglig leder

This is some text inside of a div block.

13:25

Har vi kontroll på beredskapen innenfor flytende havvind?

Sal A

Utsira er både pilot og vertskommune for Utsira Nord verdens største flytende havvind park. Hvordan sikre et kostnadseffektivt tilsynsregime? Hvordan påvirker den nye geopolitiske situasjonen oss – hvem tar ansvar for sikkerhetskritisk energi anlegg?

Sal 1

Sal B

Sal C

Sal D

13:30

Gjensidige avhengigheter IT og OT og sikkerhetsutfordringer

Gjensidige avhengigheter IT og OT og sikkerhetsutfordringer

Industrien har et konstant krav om å øke effektivitet, produktivitet og tilrettelegge for beslutningsstøtte. Digital sikring av de kritiske OT systemene blir desto viktigere når slike systemer blir stadig mer påkoblet mot IT og i enkelte tilfeller mot sky/internett. Flere nye rapporter peker til at det har vært økt angrep mot kritisk infrastruktur også i Norge, noe som stiller nye og strengere krav til sikring. Angrep mot OT-systemer forventes å økes i fremtiden, noe betyr at vi må å ha fokus på en sikker grunnarkitektur og sikre integrasjoner mellom IT- og OT-miljøer.

Sal 2

Jon Erlend Berg

Netsecurity

Senior Nettverkskonsulent

This is some text inside of a div block.

13:30

Gjensidige avhengigheter IT og OT og sikkerhetsutfordringer

Sal A

Industrien har et konstant krav om å øke effektivitet, produktivitet og tilrettelegge for beslutningsstøtte. Digital sikring av de kritiske OT systemene blir desto viktigere når slike systemer blir stadig mer påkoblet mot IT og i enkelte tilfeller mot sky/internett. Flere nye rapporter peker til at det har vært økt angrep mot kritisk infrastruktur også i Norge, noe som stiller nye og strengere krav til sikring. Angrep mot OT-systemer forventes å økes i fremtiden, noe betyr at vi må å ha fokus på en sikker grunnarkitektur og sikre integrasjoner mellom IT- og OT-miljøer.

Sal 2

Sal B

Sal C

Sal D

13:50

Regelverksutvikling for havvind

Regelverksutvikling for havvind

Havindustritilsynet er en statlig tilsynsetat med myndighetsansvar for sikkerhet, arbeidsmiljø, beredskap og sikring. Tilsynsansvaret omfatter petroleumsvirksomheten på hele den norske kontinentalsokkelen, i tillegg til sju petroleumsanlegg på land og tilhørende rørledningssystem. Havtil har også myndighetsansvar for fornybar energiproduksjon til havs, CO₂-transport og -lagring og mineralvirksomhet på havbunnen. Havtil er underlagt Olje- ogenergidepartementet (OED).

Sal 1

Anita Oplenskedal

Havindustritilsynet

Seniorrådgiver

This is some text inside of a div block.

13:50

Regelverksutvikling for havvind

Sal A

Havindustritilsynet er en statlig tilsynsetat med myndighetsansvar for sikkerhet, arbeidsmiljø, beredskap og sikring. Tilsynsansvaret omfatter petroleumsvirksomheten på hele den norske kontinentalsokkelen, i tillegg til sju petroleumsanlegg på land og tilhørende rørledningssystem. Havtil har også myndighetsansvar for fornybar energiproduksjon til havs, CO₂-transport og -lagring og mineralvirksomhet på havbunnen. Havtil er underlagt Olje- ogenergidepartementet (OED).

Sal 1

Sal B

Sal C

Sal D

14:00-14:30

Pause

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

14:15

Beredskapsplanlegging for cyberhendelser i offshore vind: leverandørene som beredskapspartnere

Beredskapsplanlegging for cyberhendelser i offshore vind: leverandørene som beredskapspartnere

Håkon Olsen

Safetec

Principal Sikkerhetsrådgiver

This is some text inside of a div block.

14:15

Beredskapsplanlegging for cyberhendelser i offshore vind: leverandørene som beredskapspartnere

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

14:30

Hvordan sikre reisen til intelligent industri?

Hvordan sikre reisen til intelligent industri?

Hvordan bygge for fremtiden samtidig som du sikrer nåtiden og moderniserer fortiden? I en tid der teknologiske fremskritt driver industrien mot en stadig mer intelligent fremtid, reiser spørsmålet seg: Hvordan kan vi sikre denne transformative reisen? Dette foredraget dykker inn i utfordringene knyttet til sikkerhet, basert på relevante kundescenarioer, og avslører at det handler om mer enn bare cybersecurity. Utforsk strategier for å modernisere fortidens tilnærminger, sikre dagens systemer og legge grunnlaget for en trygg og robust fremtid. Velkommen til en tankevekkende reise gjennom det komplekse landskapet av intelligente industrielle løsninger.

Sal 2

Øystein Hermansen

Capgemini Cloud Infrastructure Services

Principal Security Defence Advisor

This is some text inside of a div block.
Lloyd Tjelle

Capgemini Engineering

Engineering Team Manager – Capgemini Sandefjord office

14:30

Hvordan sikre reisen til intelligent industri?

Sal A

Hvordan bygge for fremtiden samtidig som du sikrer nåtiden og moderniserer fortiden? I en tid der teknologiske fremskritt driver industrien mot en stadig mer intelligent fremtid, reiser spørsmålet seg: Hvordan kan vi sikre denne transformative reisen? Dette foredraget dykker inn i utfordringene knyttet til sikkerhet, basert på relevante kundescenarioer, og avslører at det handler om mer enn bare cybersecurity. Utforsk strategier for å modernisere fortidens tilnærminger, sikre dagens systemer og legge grunnlaget for en trygg og robust fremtid. Velkommen til en tankevekkende reise gjennom det komplekse landskapet av intelligente industrielle løsninger.

Sal 2

Sal B

Sal C

Sal D

14:40

Norge er verdens beste på HMS og Beredskap, skal vi være det i fremtiden også?

Norge er verdens beste på HMS og Beredskap, skal vi være det i fremtiden også?

Industri Energi & Forbundet for ledelse og teknikk (IE&FLT) er LOs fjerde største forbund. Vi har over 80.000 medlemmer innen olje-, gass- og landindustri som står for 80 prosent av den norske eksportverdien. IE&FLT har hovedkontor i Stavanger og Oslo.

Sal 1

14:40

Norge er verdens beste på HMS og Beredskap, skal vi være det i fremtiden også?

Sal A

Industri Energi & Forbundet for ledelse og teknikk (IE&FLT) er LOs fjerde største forbund. Vi har over 80.000 medlemmer innen olje-, gass- og landindustri som står for 80 prosent av den norske eksportverdien. IE&FLT har hovedkontor i Stavanger og Oslo.

Sal 1

Sal B

Sal C

Sal D

15:00

Zero Trust – kunnskap om valg av mennesker er essensielt

Zero Trust – kunnskap om valg av mennesker er essensielt

Teknologien er ofte sjanseløs om mennesket ikke påvirker hvordan den best kan beskyttes. Sårbarhet er ikke bare software sårbarheter, men også menneskeskapte sårbarheter. Den indirekte kommunikasjonsveien er noe de fleste ikke helt tar til seg. Dette er et resultat av at kriminelle har kommet seg inn i systemet. Sårbarheter gjør det mulig å komme seg inn i systemer som er indirekte tilgjengelig fra internett.

Sal 2

15:00

Zero Trust – kunnskap om valg av mennesker er essensielt

Sal A

Teknologien er ofte sjanseløs om mennesket ikke påvirker hvordan den best kan beskyttes. Sårbarhet er ikke bare software sårbarheter, men også menneskeskapte sårbarheter. Den indirekte kommunikasjonsveien er noe de fleste ikke helt tar til seg. Dette er et resultat av at kriminelle har kommet seg inn i systemet. Sårbarheter gjør det mulig å komme seg inn i systemer som er indirekte tilgjengelig fra internett.

Sal 2

Sal B

Sal C

Sal D

15:00-15:30

Pause

Pause

Besøk utstillerområdet

15:00-15:30

Pause

Sal A

Besøk utstillerområdet

Sal B

Sal C

Sal D

15:30

Debatt

Debatt

Sal 1

Roger Pedersen

Offshore Norge

Direktør for havvind

Grete Møgster

Utsira offshore Wind Center

Daglig leder

Anita Oplenskedal

Havindustritilsynet

Seniorrådgiver

15:30

Debatt

Sal A

Sal 1

Sal B

Sal C

Sal D

15:30

Løsepengevirus og phising, forebygging og håndtering

Løsepengevirus og phising, forebygging og håndtering

Hvordan etablere et sterkt digitalt selvforsvar som reduserer risikoen for cyberangrep og bedrer den digitale beredskapen

Sal 2

Sigrun Bock

Tietoevry Tech Services

Head of Cyber Security Professional Services

This is some text inside of a div block.

15:30

Løsepengevirus og phising, forebygging og håndtering

Sal A

Hvordan etablere et sterkt digitalt selvforsvar som reduserer risikoen for cyberangrep og bedrer den digitale beredskapen

Sal 2

Sal B

Sal C

Sal D

16:00

Avslutning dag 1

Avslutning dag 1

16:00

Avslutning dag 1

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

18:30

Aperitiff i utstillingsområdet

Aperitiff i utstillingsområdet

18:30

Aperitiff i utstillingsområdet

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

19:00-22:00

Konferansemiddag med underholdning

Konferansemiddag med underholdning

Emilie Eie er en sanger, ukulelist og låtskriver med utdannelse fra jazzlinja i Stavanger. Opptrer under artistnavnet eie.

Emilie Eie kommer fra Stavanger og fullførte sin utøvende bachelor i 2017 og går nå et kombinert studie med PPU og videreutdanning ved UiS. Hun har erfaring innen flere sjangre, som frijazz, rock og som student ved Bårdar Akademiet. For tiden er hun mest aktiv innen pop-sjangeren hvor hun lager egenkomponert musikk på både norsk og engelsk med sine soloprosjekter.

Emilie Eie ble kåret til Årets stavangerkunstner i 2024.

19:00-22:00

Konferansemiddag med underholdning

Sal A

Emilie Eie er en sanger, ukulelist og låtskriver med utdannelse fra jazzlinja i Stavanger. Opptrer under artistnavnet eie.

Emilie Eie kommer fra Stavanger og fullførte sin utøvende bachelor i 2017 og går nå et kombinert studie med PPU og videreutdanning ved UiS. Hun har erfaring innen flere sjangre, som frijazz, rock og som student ved Bårdar Akademiet. For tiden er hun mest aktiv innen pop-sjangeren hvor hun lager egenkomponert musikk på både norsk og engelsk med sine soloprosjekter.

Emilie Eie ble kåret til Årets stavangerkunstner i 2024.

Sal B

Sal C

Sal D

08:29

Fredag 24. mai

Fredag 24. mai

08:29

Fredag 24. mai

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

08:59

Tema 3: Hvordan være forberedt på det som kommer

Tema 3: Hvordan være forberedt på det som kommer

08:59

Tema 3: Hvordan være forberedt på det som kommer

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:00

Hendelse offshore - hvor ligger koordineringsansvaret?

Hendelse offshore - hvor ligger koordineringsansvaret?

Sal 1

Asbjørn Viste

JRCC Stavanger

Search Mission Coordinator

This is some text inside of a div block.

09:00

Hendelse offshore - hvor ligger koordineringsansvaret?

Sal A

Sal 1

Sal B

Sal C

Sal D

09:00

Hvordan ruste industrielle anlegg for fremtidens sikkerhetstrusler

Hvordan ruste industrielle anlegg for fremtidens sikkerhetstrusler

Eier av industrielle anlegg må være bevisst hvilket sikkerhetsnivå som er påkrevd fremover. Trusselbildet blir stadig alvorligere, nye lover og reguleringer er på trappene og internasjonale konsensusstandarder som for eksempel IEC 62443, blir i langt større grad benyttet i kravspesifikasjoner. Anskaffelse av nye systemer er en gyllen anledning til å utforme sikkerhetskrav til OT som står seg i fremtiden. Leverandørene utfordres også på hvordan bedre sikkerhet kan «ettermonteres» i eksisterende anlegg. Hva bør man foreta seg for å ruste industrielle anlegg for fremtidens sikkerhetstrusler?

Sal 2

Tonje Rønneberg Skei
Nina Hesby Tvedt

Secure-NOK

CCO

09:00

Hvordan ruste industrielle anlegg for fremtidens sikkerhetstrusler

Sal A

Eier av industrielle anlegg må være bevisst hvilket sikkerhetsnivå som er påkrevd fremover. Trusselbildet blir stadig alvorligere, nye lover og reguleringer er på trappene og internasjonale konsensusstandarder som for eksempel IEC 62443, blir i langt større grad benyttet i kravspesifikasjoner. Anskaffelse av nye systemer er en gyllen anledning til å utforme sikkerhetskrav til OT som står seg i fremtiden. Leverandørene utfordres også på hvordan bedre sikkerhet kan «ettermonteres» i eksisterende anlegg. Hva bør man foreta seg for å ruste industrielle anlegg for fremtidens sikkerhetstrusler?

Sal 2

Sal B

Sal C

Sal D

09:30

Store havområder - «alle tilgjengelige ressurser må benyttes, beredskapen skal opp - ikke ned»

Store havområder - «alle tilgjengelige ressurser må benyttes, beredskapen skal opp - ikke ned»

Sal 1

Terje Rødahl
Sidsel Sæterøy

Norseye

Daglig leder

09:30

Store havområder - «alle tilgjengelige ressurser må benyttes, beredskapen skal opp - ikke ned»

Sal A

Sal 1

Sal B

Sal C

Sal D

09:45

Persistent, not always advanced - modern penetration testing

Persistent, not always advanced - modern penetration testing

The landscape of offensive security is evolving, reshaping traditional penetration testing. Agile principles, well-established in development and IT operations, are now disrupting security efforts. Agile offensive security operations enable proactive responses to daily threats, moving beyond the annual pen test model. Drawing from CISO and penetration tester experiences, this presentation explores complexities in penetration testing, focusing on scope definition. It questions the client's role, addresses shadow IT, and challenges conventional engagement initiation. Attendees will gain insights into the evolution of offensive security with a focus on agile penetration testing and attack surface management. The talk emphasizes actionable ideas and solutions to enhance their security operations, offering a refreshing perspective on the transformation of penetration testing for a more significant impact on continuous risk.

Sal 2

Chris Dale

09:45

Persistent, not always advanced - modern penetration testing

Sal A

The landscape of offensive security is evolving, reshaping traditional penetration testing. Agile principles, well-established in development and IT operations, are now disrupting security efforts. Agile offensive security operations enable proactive responses to daily threats, moving beyond the annual pen test model. Drawing from CISO and penetration tester experiences, this presentation explores complexities in penetration testing, focusing on scope definition. It questions the client's role, addresses shadow IT, and challenges conventional engagement initiation. Attendees will gain insights into the evolution of offensive security with a focus on agile penetration testing and attack surface management. The talk emphasizes actionable ideas and solutions to enhance their security operations, offering a refreshing perspective on the transformation of penetration testing for a more significant impact on continuous risk.

Sal 2

Sal B

Sal C

Sal D

10:00

Medisinsk beredskap i forhold til hendelser offshore

Medisinsk beredskap i forhold til hendelser offshore

Sal 1

Yngvar Andresen

Offshore Health Services

Leder/Managing Director

This is some text inside of a div block.

10:00

Medisinsk beredskap i forhold til hendelser offshore

Sal A

Sal 1

Sal B

Sal C

Sal D

10:30-11:00

Pause

Pause

Besøk utstillerområdet

10:30-11:00

Pause

Sal A

Besøk utstillerområdet

Sal B

Sal C

Sal D

11:00

Bedre beredskap med kunstig intelligens?

Bedre beredskap med kunstig intelligens?

I dagens stadig mer sammenkoblede og komplekse verden, er beredskap og krisehåndtering blitt stadig viktigere. Fra naturkatastrofer til pandemier, til cyberangrep, er det mange mulige kriser som kan ha alvorlige konsekvenser for samfunnet. Samtidig har utviklingen innen kunstig intelligens (KI) åpnet for nye muligheter for å forbedre vår evne til å forberede oss på og håndtere disse krisene. I dette foredraget vil vi utforske hvordan KI kan brukes i beredskap og krisehåndtering, diskutere noen av de viktigste utfordringene og mulighetene, og gi eksempler på hvordan KI allerede blir brukt i dette feltet. Vi vil også diskutere noen av de etiske og samfunnsmessige spørsmålene som oppstår når vi bruker KI i denne sammenhengen.

Sal 1

Jan Terje Sæterbø

F24 Nordics

Senior Customer Success Manager

This is some text inside of a div block.

11:00

Bedre beredskap med kunstig intelligens?

Sal A

I dagens stadig mer sammenkoblede og komplekse verden, er beredskap og krisehåndtering blitt stadig viktigere. Fra naturkatastrofer til pandemier, til cyberangrep, er det mange mulige kriser som kan ha alvorlige konsekvenser for samfunnet. Samtidig har utviklingen innen kunstig intelligens (KI) åpnet for nye muligheter for å forbedre vår evne til å forberede oss på og håndtere disse krisene. I dette foredraget vil vi utforske hvordan KI kan brukes i beredskap og krisehåndtering, diskutere noen av de viktigste utfordringene og mulighetene, og gi eksempler på hvordan KI allerede blir brukt i dette feltet. Vi vil også diskutere noen av de etiske og samfunnsmessige spørsmålene som oppstår når vi bruker KI i denne sammenhengen.

Sal 1

Sal B

Sal C

Sal D

11:00

Kunstig intelligens/maskinlæring og Cybersikkerhet. Hvilke farer ser dere i Sintef rundt AI og maskinlæring, hva med ChatGPT?

Kunstig intelligens/maskinlæring og Cybersikkerhet. Hvilke farer ser dere i Sintef rundt AI og maskinlæring, hva med ChatGPT?

Maskinlæring er en gren av kunstig intelligens som kombinerer blant annet informatikk, matematikk og beregningsorientert statistikk. Maskinlæring er teknikker som gjør datamaskiner i stand til å finne mønstre og håndtere store mengder data på en intelligent måte. Ved hjelp av design og algoritmer blir datamaskiner i stand til å lære fra og utvikle atferd basert på empiriske data.

Sal 2

Nektaria Kaloudi

SINTEF Digital

Forsker - Software Engineering, Safety and Security

This is some text inside of a div block.

11:00

Kunstig intelligens/maskinlæring og Cybersikkerhet. Hvilke farer ser dere i Sintef rundt AI og maskinlæring, hva med ChatGPT?

Sal A

Maskinlæring er en gren av kunstig intelligens som kombinerer blant annet informatikk, matematikk og beregningsorientert statistikk. Maskinlæring er teknikker som gjør datamaskiner i stand til å finne mønstre og håndtere store mengder data på en intelligent måte. Ved hjelp av design og algoritmer blir datamaskiner i stand til å lære fra og utvikle atferd basert på empiriske data.

Sal 2

Sal B

Sal C

Sal D

11:30

Effektiv KI-støtte i beredskap og beslutningstaking

Effektiv KI-støtte i beredskap og beslutningstaking

Sal 1

Hanne Cook
Surbhi Bansal

Proactima

Konsulent Utvikling og innovasjon

11:30

Effektiv KI-støtte i beredskap og beslutningstaking

Sal A

Sal 1

Sal B

Sal C

Sal D

11:30

Oppsummering

Oppsummering

Ole Andre Bråten

Forfatter og foredragsholder

Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi

This is some text inside of a div block.

11:30

Oppsummering

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:00

Havtils tilnærming til ansvarlig bruk av KI

Havtils tilnærming til ansvarlig bruk av KI

Menneskelige muligheter og begrensninger: Teknologiutvikling og Human Factors.

Sal 1

Linn Iren Vestly Bergh

Havindustritilsynet

Seniorrådgiver

This is some text inside of a div block.

12:00

Havtils tilnærming til ansvarlig bruk av KI

Sal A

Menneskelige muligheter og begrensninger: Teknologiutvikling og Human Factors.

Sal 1

Sal B

Sal C

Sal D

12:00-13:00

Lunsj og avreise

Lunsj og avreise

12:00-13:00

Lunsj og avreise

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:30

Lunsj

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

KONTAKTPERSON

Leder Programkomité

Ole Jacob Haug

OFFB

Daglig leder

Erling Holmefjord

Industri Energi

Avdelingsleder Arbeidslivsavdelingen

erling.holmefjord@industrienergi.no

913 56 012